Naujienos

2010-07-16 KAUNO RAJONE BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA KAUNO RAJONE (EŽERĖLYJE, NEVERONYSE, ŠLIENAVOJE)“ (NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-007)

Lietuvoje tik apie 60 proc. gyventojų yra aprūpinami centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis ir tik apie 77 proc. nuotekų valoma pagal ES reikalavimus. Nemaža dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros yra moraliai ir fiziškai pasenusi, nepakankamai sutvarkomos paviršinės nuotekos, patiriamos didelės eksploatavimo išlaidos. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus būklę ateityje labiausiai lems du veiksniai: kokybiškų ir įperkamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio augimas bei prisiimtų įsipareigojimų vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo srityse vykdymas, pareikalausiantis didelių investicijų į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtrą.
          
Siekiant, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų būtų aprūpinama centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugomis, reikia atnaujinti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus. Šiam tikslui pasiekti yra skiriamos ES lėšos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis” prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.
 
Šiuo metu Kauno rajone UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu – Kauno rajono savivaldybės administracija, pagal šią priemonę jau baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Ežerėlyje, Neveronyse, Šlienavoje)“ (Projekto kodas Nr. PV3.3.1-AM-01-V-01-007). Projekto tikslas ir esmė – įgyvendinti ES direktyvos 91/27/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti Nemuno upės aukštupio baseino hidrologinio upių tinklo taršą. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2009 metais. Projekto įgyvendinimui pagal sutartį buvo numatyta 5,455 mln. Lt ES paramos. Bendra projekto vertė 7,217 mln. Lt be PVM.
 
Nuotekų tinklų plėtros darbus Šlienavoje ir Neveronyse atliko UAB „Inžineriniai tinklai“. Rangos darbų Šlienavoje sutartis „Buitinės nuotekynės tinklų plėtra Šlienavoje, Kauno rajone“ (Nr. S-872) pasirašyta 2008 m. spalio 8 d. Darbai baigti 2009 m. spalio mėnesį. Darbų metu Šlienavoje buvo nutiesta 5397 m naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės (J. Biliūno, Dubravų ir Kampiškių gatvėse). Įgyvendinus projektą sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 138 naujiems Šlienavos gyventojams.
 
Rangos darbų Neveronyse sutartis „Pagrindinio nuotekų kolektoriaus ir siurblinių rekonstravimas Neveronyse, Kauno rajone“ (Nr. S-871) pasirašyta 2008 m. spalio 8 d. Darbai pabaigti 2009 m. gruodžio mėnesį. Darbų metu Neveronyse rekonstruota 330 m nuotekų tinklų, 2 nuotekų siurblinės (Keramikų ir Pievų gatvėse). Siurblinėse pakeisti esami siurbliai, technologinis vamzdynas, sklendės, atbuliniai vožtuvai ir kita uždaromoji armatūra, pakeisti matavimo ir kontrolės prietaisai, automatizuota proceso valdymo sistema.
 
Įgyvendinus projektą Ežerėlyje išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklai Miško, Obuolių ir Juodalksnių gatvėse. Vandentiekio ir nuotekynės tinklų plėtros darbus Ežerėlyje atliko UAB „Žemkasta“ pagal 2009 m. rugsėjo 14 d. pasirašytą rangos darbų sutartį „Vandentiekio ir buitinės nuotekynės plėtra Ežerėlyje, Kauno rajone“ (Nr. S-905). Šiuo metu tvarkoma darbų pridavimo dokumentacija, dar bus taisomi smulkūs darbų defektai. Įgyvendinus projektą Juodalksnių gatvėje paklota 274 metrai naujų vandentiekio tinklų, Miško ir Obuolių gatvėse paklota 1184 metrai nuotekų tinklų. Link siurblinės paklota 476 metrų spaudiminė linija. Bendras įrengtų tinklų ilgis 1934 metrai. Naujieji vandentiekio tinklai sužiedinti su esamais tinklais, juose įrengti požeminiai gaisriniai hidrantai. Miško gatvėje pastatytos dvi buitinių nuotekų siurblinės, kurios nuotekas pakels ir perpumpuos į esamą nuotekų tinklą. Įgyvendinus projektą prie nuotekų tinklų prisijungti galimybę turės 105 gyventojai, prie vandentiekio tinklų - 24 gyventojai.
 
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Ežerėlyje, Neveronyse, Šlienavoje)“ techninę priežiūrą atlieka UAB „Statybų priežiūra“, už projekto administravimą atsakinga UAB „Eldra“, projektą viešina UAB „Geotaškas“.
 
Sėkmingai atlikus visus projekte numatytus darbus Neveronyse, Šlienavoje ir Ežerėlyje buvo sudarytos sąlygos gyventojams prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Nuotekų tinklų plėtra užkirto kelią nuotekų patekimui į aplinką gyventojams naudojant susidėvėjusias, nesandarias išsėmimo duobes. Dėl šios priežasties ateityje ženkliai sumažės aplinkos teršimas, gyventojams bus užtikrintas nepertraukiamas centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimas, o ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiks darnaus vystymosi principus.

Susisiekite su mumis

Faktai apie mus

Vartotojai (ir abonentai) 13200
Gręžinių gylis metrais 30-250
Jau dirbame metų 26
Darbuotojai 95
Padaliniai 4

Sertifikatai

   

Avarinė

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų registravimas:
Darbo laikas: 0-24 h
Telefonas: (8 37) 549 836